html5 templates

Missie & Visie

Missie

Onze missie is het optimaliseren, waarborgen en in stand houden van kwaliteit van leven. Dit doen we door inzicht te geven in aspecten die de kwaliteit van leven beïnvloeden en hoe deze aspecten worden ervaren. Denk daarbij aan het hebben en houden van eigen regie, welbevinden, voeding, bewegen en ontmoeten. Wij zijn daarbij van overtuigd dat niet één aspect bepalend is voor de kwaliteit van leven , maar dat deze aspecten elkaar beïnvloeden. Staat een van deze aspecten onder druk dan heeft dat effecten op de andere aspecten en beïnvloed dat je kwaliteit van leven.

Visie

In de cursus en workshops Gelukkig fit kun je je kwaliteit van leven optimaliseren, waarborgen en in stand houden door je bewust te worden van gedragspatronen en die gedragspatronen te doorbreken die je kwaliteit van leven in gevaar brengen. Wanneer je dat binnen je comfort zone doet zal dat ook blijvend effect hebben en zul je niet terug vallen.

Tijdens de cursus en workshops van gelukkig fit krijg je de nodige informatie en kennis aangereikt, bepalen we samen je doelen en maken we de resultaten meetbaar en monitoren we de voortgang. Waar nodig stellen we de doelen en de acties bij.

Na afloop van de cursus bieden we support om je welbevinden verder te borgen en door te ontwikkelen.

Aanleiding:

Uit de 4 jaarlijkse monitor 2017 van de GGD komt naar voren dat een groot deel van de ondervraagden vraagt naar hulp bij het afvallen, dit ondanks de vele reeds bestaande en beschikbare programma’s. 

Antwoord op de aanleiding:

Ontwikkelen en uitrollen van een programma (cursus/workshop "Gelukkig Fit") die wel werkt en blijvend resultaat heeft.

Zoveel mogelijk mensen laten profiteren van dit programma.

Om impact op gezondheid van de maatschappij en op de maatschappelijke kosten te realiseren zal er een substantieel deel van de bevolking er gebruik van moeten kunnen maken en gaan maken. 

Resultaat:

- Een gezondere maatschappij, met meer fitte mensen en minder mensen met overgewicht.

- Substantiële vermindering van gezondheidskosten die gerelateerd zijn aan overgewicht

- Blijvend resultaat gevend programma voor professioneel gebruik (en 2de doelgroep individuele gebruikers)

Hulpmiddelen:

- Via stellingen wordt per pijler inzicht verkregen en via een spinnenweb inzichtelijk gemaakt.

- De BEB-app is een tool om inzicht in het gedrag en patronen ten aanzien van eten en bewegen te krijgen en om opties voor positieve aanpassingen hierin te vinden en te realiseren.

- via presentaties kennis opdoen

- via gesprekken individueel en groepsgewijs en spiegelen inzicht in gedrag en patronen krijgen

- via oefeningen en opdrachten zelf onderzoek doen

- via metingen de vorderingen monitoren

© Copyright 2019 Actief ontmoeten - All Rights Reserved